جرم مقاوم به مذاب آلومینیوم

این نوع جرم ریختنی درمقابل خوردگی مذاب آلومینیوم مقاوم است و نسبت به تشکیل سرباره بر روی آن مقاومت میکند.