جرم کوبیدنی

جرم های کوبیدنی دسته ای از جرم نسوز هستند که بدون نیاز به افزودن آب اجرا می شوند و با استفاده از کوبش یا ویبره کردن استفاده می شود . و در اثر حرارت دادن مواد به شکل یک پوشش محکم و متخلخل ایجاد می شود که به کاهش هدایت حرارتی در این مواد کمک میکند . هدایت حرارتی پایین علاوه بر آنکه از اتلاف حرارت جلوگیری میکند ازنفوذ مذاب و خوردگی جداره نسوز نیز جلو گیری میکند این نوع جرم ها به طور متداول در کوره های القایی ، پاتیل های حمل مذاب و گاهاً در تاندیش ها استفاده شود . شرکت مواد نسوز پاسارگاد انواع جرم های خشک سیلیسی (اسیدی)  را تولید میکند