ملات آلومینایی

Pasarmor Al یک گروه ملات نسوز است که برای کاربرد دمای بالا ، نظیر اتصال آجر های آلومینا بالا استفاده شود و حداکثر دمای کارکرد این ملات ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد می باشد. این ملات هم به صورت گرما سخت ( با افزایش دما به حداکثر استحکام خود میرسد) و هوا سخت ( در معرض هوا خشک شده و استحکام افزایش یابد)