ملات شاموتی

Pasarmor یک گروه ملات نسوز است که برای کاربرد دمای متوسط ، نظیر اتصال آجر های شاموتی استفاده شود و حداکثر دمای کارکرد این ملات در ۱۲۵۰ در جه سانتیگراد می باشد. این ملات هم به صورت گرما سخت ( با افزایش دما به حداکثر استحکام خود میرسد) و هوا سخت ( در معرض هوا خشک شده و استحکام افزایش یابد)