ماسه مجرای پاتیل

ماسه مجرا کرومیتی

ماسه مجرا پاتیل محصولی برپایه کرومیت است که برای پر کردن حفره بالای دیچه کشویی (slide gate) پاتیل های ذوب ریزی استفاده شود . ماسه مجرا از انجماد مذاب پاتیل درون نازل جلوگیری میکند . حفره نازل با ماسه مجرا پر می شود و پس از باز شدن دریچه کشویی ماسه مجرا به بیرون از پاتیل فرو میریزد .